Artikel 1: prijzen en betaling

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.

 2. De prijs is steeds aangeduid per persoon.

 3. Bij elke reis worden de in de prijs inbegrepen diensten vermeld. Op de website bij vaste Stígur trips, of op de offerte bij een trip op maat.

 4. Nooit inbegrepen in de prijs: verzekeringen (annulerings-en reisbijstandsverzekering), kosten reispas en/of visumkosten, eventuele inentingen, fooien, dranken (tenzij anders vermeld), persoonlijke uitgaven, uitstappen en activiteiten die niet uitdrukkelijk vermeld zijn als inbegrepen, transport naar de locatie (tenzij anders vermeld).

 5. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

 6. Mondelinge of telefonische prijsafspraken zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsafspraken en schriftelijke prijs bevestigingen zijn geldig.

 7. Bij het boeken van een trip wordt het totale bedrag van de reissom betaald via de website op rekeningnummer BE27 7370 5300 3873.

 8. Bij boeking worden geen extra dossierkosten aangerekend.

 9. Wie ook andere deelnemers inschrijft (wat perfect mogelijk is) is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

Artikel 2: Informatie en formaliteiten

 1. De pagina’s op onze website worden met grote zorg en ter goeder trouw opgemaakt met de informatie die we op dat moment ter beschikking hebben. Die informatie hebben we ontvangen van onze partners (verblijf, kok, gids, lokale medewerkers, etc) of hebben we zelf verzameld en verwerkt, zoals het gros van onze beelden en teksten. Mogelijks is beeldmateriaal (foto’s, video’s, illustraties), kaarten, routes, etc informatief en niet contractueel.

 2. De deelnemer heeft de verplichting kennis te nemen van de inhoud van de reisbevestiging en de algemene en bijzondere voorwaarden van de reisorganisator. Die voorwaarden vindt u terug op de website van Stígur.

 3. De deelnemer moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven (ook kinderen onder 18) . Voor sommige landen is een geldige reispas en visum verplicht. Belgische reizigers kunnen zich informeren via FOD buitenlandse zaken. Reizigers met een andere nationaliteit kunnen zich informeren bij hun ambassade of andere instanties. Stígur is niet aansprakelijk in geval van nalatigheid of niet conformiteit.

 4. Reizigers jonger dan 18 jaar kunnen enkel deelnemen aan onze reizen en activiteiten indien vergezeld van een volwassene die voor hen de volledige verantwoordelijk neemt.

 5. Huisdieren zijn helaas niet toegelaten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met de reisorganisator Stígur.

Artikel 3: Planning, praktisch

 1. Onze diensten starten/eindigen bij aankomst/vertrek op de afgesproken bestemming tenzij anders vermeld.

 2. De planning (uurregelingen) zoals vermeld op de website en andere communicatie omtrent de trip zijn bedoeld om u als reiziger zo goed mogelijk te informeren en kunnen mogelijks afwijken, zowel voor als tijdens de reis.

 3. Wanneer er belangrijke wijzigingen voorkomen in planning, faciliteiten en andere diensten, zullen deze onmiddellijk na kennisname aan de reiziger worden meegedeeld.

Artikel 4: annulering en wijziging door de reiziger

 1. De reiziger kan de overeenkomst opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding. De kosten van deze annulering worden bepaald door de datum van ontvangst van de annulering en zijn steeds per persoon (pp). Wanneer de deelnemer annuleert:
  1. tot 91 dagen voor vertrek: 15% van de reissom

  2. van 90 tot 61 dagen voor vertrek: 30% van de reissom

  3. van 60 tot 31 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

  4. van 30 dagen tot vertrek of bij het niet opdagen bij vertrek: 100% van de reissom

 2. Wijzigingen aan een geboekte reis zijn mogelijk mits betaling van de kosten (Alle kosten voor wijzigingen vallen ten laste van de reiziger), naast de normale prijsaanpassing in functie van de wijzigingen. Bij wijziging wordt een extra administratieve kost aangerekend van €20.

Artikel 5: aansprakelijkheid

 1. Als reisorganisator zijn wij aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle diensten zoals aangeboden op de website of offerte en uitdrukkelijk vermeld in de pakketreisovereenkomst. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor diensten van derden of diensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de overeenkomst.

 2. Stígur is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen tijdens de reis, naar aanleiding van overmacht, zoals weersomstandigheden, ongevallen, epidemieën, onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, stakingen, oorlog en andere voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. Alle mogelijke extra kosten (vervoer, verblijf, etc) ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

 3. Stígur noch de reisbegeleider is aansprakelijk voor de eventuele aanhouding door politie/en of andere autoriteiten wegens het door de deelnemer niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de deelnemer.

 4. De reisbegeleider van Stígur geeft enkel de weg aan. Elke deelnemer beslist op eigen verantwoordelijkheid of hij/zij over het gekozen traject rijdt.

 5. De deelnemer die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt, draagt de aansprakelijkheid voor alle mogelijke gevolgen en eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

 6. Stígur kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor materiële of morele schade of letsel, opgelopen door de reiziger tijdens de activiteiten, zowel op als buiten de paden.

 7. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat lokale omstandigheden elke dag kunnen wijzigen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen (paden die plots gesloten zijn, wegenwerken, bosbeheer, etc).

 8. Stígur is niet aansprakelijk en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, beschadiging van bagage, fiets of andere spullen van de deelnemers. Wij raden aan, zowel bij huurfietsen als bij eigen fietsen, om een fietsverzekering af te sluiten.

 9. Stígur is niet aansprakelijk voor defecten aan de eigen fiets of huurfiets. Herstellingskosten, en mogelijke andere kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 6: gezondheid en veiligheid

 1. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn en dat hij/zij medisch, fysiek en psychisch in staat is om aan de gekozen reis en de geplande activiteiten deel te nemen. Bij de minste twijfel dient de reiziger op voorhand zelf contact te nemen met zijn huisarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen reis.

 2. Gezien het sportieve karakter van de trips, kunnen kandidaat deelnemers die bij het voorziene vertrek ouder zijn dan 75 jaar, gevraagd worden een medisch attest voor te leggen dat zij geschikt zijn om deel te nemen aan de reis en geplande activiteiten. Dit wordt bij voorkeur besproken met een medewerker van Stígur.

 3. De reiziger verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in een of andere mate de uitvoering en/of deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Stígur. Alle schade, ook aan medereizigers of derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

 4. Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld suikerziekte, astma, etc moeten bij inschrijving aan Stígur gemeld worden.

 5. De focus van onze reizen ligt op sportieve activiteiten, al dan niet met de mountainbike of ander soort fiets. Onze reizen zijn daarom mogelijks niet geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit. U, als deelnemer, en eventueel uw arts, kan het best beoordelen of u fysiek en mentaal geschikt bent om deel te nemen aan dit type reizen. Neem zeker contact op met Stígur bij vragen zodat we samen kunnen de mogelijkheden kunnen bekijken.

 6. Gezien het sportieve karakter van onze reizen, behoudt Stígur zich het recht voor om een reiziger voor een groepsreis te weigeren indien, om geheel objectieve en niet discriminerende redenen, blijkt dat hij niet in staat is om (zelfstandig en zonder extra begeleiding) aan de reis deel te nemen en een veilig reisverloop mogelijk te maken voor zichzelf, de medereizigers, begeleiders en derden.

 7. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste conditie en/of ingesteldheid beschikt om de reis verder te zetten kan de reisleider besluiten te reiziger naar de accommodatie terug te sturen. Kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

 8. De vermelde moeilijkheidsgraad (conditie en techniek) van de routes is subjectief, louter indicatief en niet bindend.

 9. Het dragen van een fietshelm is absoluut verplicht bij mountainbiketochten, gravelritten en racefietstochten. Op de e-bike en/of e-mtb is mogelijks een bepaald type helm verplicht volgens de wet; draag een helm conform de wetgeving. Wie geen helm draagt, kan de fietstocht niet aanvangen.

 10. Zowel de eigen- als gehuurde fiets en het gebruikte materiaal (helm, bescherming, kledij, rugzak, etc) moeten in technisch perfecte staat verkeren. Mocht tijdens een inspectie blijken dat deze materialen niet aan de verwachtingen voldoen, kan de deelnemer door de organisatie of reisleider worden uitgesloten. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

 11. De deelnemer wordt geacht de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het reisverloop en het groepsgebeuren te volgen. Een reiziger die hinder of overlast bezorgt, waardoor een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt kan door de organisatie of reisleider worden uitgesloten. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Artikel 7: klachten en bijstand

 1. Mocht u ontevreden zijn tijdens uw reis, meld dit aub onmiddellijk aan de reisbegeleider zodat wij voor u een passende oplossing kunnen bedenken.

 2. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de reisorganisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.

 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden is alleen de rechtbank van GENT bevoegd.

Artikel 8: verzekeringen

 1. Bij het boeken van een trip is er geen annulerings- en/of reisbijstandsverzekering inbegrepen. Een reisverzekering (bijstandsverzekering) is wel verplicht wanneer je deelneemt aan onze trips. We vragen een bewijs van de verzekering bij deelname.

 2. Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel handig (en eigenlijk niet zo duur). Bij annulering kunnen de annuleringskosten oplopen. We raden dan ook aan een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering dient u Stígur zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen (zie ook annulering in dit document).

Onze gegevens

Stígur BV
Sassevaartstraat 46/210, 9000 Gent
BTW BE 0761.660.034

Download de Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten of onze Bijzondere voorwaarden van de organisator Stígur